ค้นหา
ภาพรวมโครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ การจัดการ
1 โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อุ่นเรือน มงคลชัย
20
2 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและแฟลต งานสวัสดิการ
100
3 โครงการพัฒนา Application ในการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน HR งานธุรการ
10
4 โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัดให้มีกลไกการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสายผู้สอนสามารถพัฒนาผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
5 โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ
80
6 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคล (คณะกรรมการ ก.บ.ม.) งานบริหารงานบุคคล
100
7 โครงการจัดงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ งานทะเบียนประวัติ
20
8 ตัวชี้วัดที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก งานบริหารงานบุคคล
100
9 โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายงาน การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุน ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลายภารกิจ งานพัฒนาและฝึกอบรม
10
10 โครงการพัฒนาระบบการติดตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ งานบริหารงานบุคคล
100
11 อาจารย์ที่ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ งานพัฒนาและฝึกอบรม
0
12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
13 โครงการเปิดระบบฐานข้อมูลกลาง ระดับมหาวิทยาลัย งานทะเบียนประวัติ
80
14 ความพึงพอใจในการบริการระบบทะเบียนและสารสนเทศ (การออกหนังสือรับรองบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) งานทะเบียนประวัติ
100
15 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งานพัฒนาและฝึกอบรม
0
16 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ งานพัฒนาและฝึกอบรม
0
17 ความพึงพอใจในการบริการงานวินัยและนิติการ (คณะกรรมการสอบสวน) งานวินัยและนิติการ
100
18 ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการประสานและจัดการงานด้านการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณ งานจรรยาบรรณ
100
19 โครงการบริหารจัดการความรู้กองการเจ้าหน้าที่ และมหาวิทยาลัย (KM ภายในกอง/เครือข่ายการเจ้าหน้าที่/UKM/มข.-มอ./Show & Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีความประสบความสำเร็จในการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
20 โครงการพัฒนาทักษะการสอบสวน งานวินัยและนิติการ
100
21 โครงการพัฒนาระบบนำส่งเงิน กฌ.มข. ผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง งานสวัสดิการ
100
22 ความพึงพอใจในการบริการงานสวัสดิการ (การออกหนังสือรับรองสิทธิ์กู้เงินสหกรณ์ออมรัพย์ มข.) งานสวัสดิการ
100
23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนจรรยาบรรณ (2 EC : Electronic Ethical Checking) งานจรรยาบรรณ
100
24 โครงการพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุน งานพัฒนาและฝึกอบรม
0
25 โครงการเชิดชูวันเกียรติภูมิแห่งชีวิตราชการของบุคลากรมอดินแดง(ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 160 คน) งานทะเบียนประวัติ
80
26 ตัวชี้วัดที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
27 โครงการศรีมอดินแดง งานทะเบียนประวัติ
10
28 สนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจศพ งานสวัสดิการ
90
29 ความพึงพอใจในการบริหารงานทั่วไป (การให้บริการคำสั่ง/ประกาศ มข. ที่ กจ. รับผิดชอบ) งานธุรการ
100
30 โครงการพัฒนาระบบสังเคราะห์และการบริหารจัดการความรู้ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานไปสู่การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย งานพัฒนาและฝึกอบรม
0
31 ระบบ E-SERVICE ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ งานทะเบียนประวัติ
100
32 โครงการชมรมผู้สูงอายุ งานสวัสดิการ
100
33 การประชุมและดำเนินงานคณะกรมการต่างๆ งานธุรการ
10
34 อุดหนุนเงินทุนการศึกษาบุตรบุคลากร งานสวัสดิการ
90
35 ความพึงพอใจในงานส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากร (กองทุน 40 ปี) งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
36 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
37 ตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาวะผู้นำของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน งานธุรการ
100
38 ตัวชี้วัดที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
39 สมศ.๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ งานพัฒนาและฝึกอบรม
100
40 ทดสอบโครงการ123 ronak555
0