หน้าแรกฝ่ายบุคคลและการพัสดุ |  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRIS) | ข่าวประชาสัมพันธ์ |  หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรม | ปฎิทินการพัฒนาฝึกอบรม  
เนื้อหาการฝึกอบรม |  วีดีโอการฝึกอบรม |  แกลเลอรี่ภาพ |  เว็บบอร์ดการฝึกอบรม |  ฐานข้อมูลวิทยากร |  ความต้องการเพื่อพัฒนาหลักสูตร | 
เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรม > ข่าวประชาสัมพันธ์การพัฒนาและฝึกอบรม > เนื้อหารายละเอียดข่าว...
:: รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
หลักการและแนวคิดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร มข
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2551 15:46:10 น. , โดย: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แนวคิดและหลักการ        
                
ในยุคการแข่งขัน บุลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ บุลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรจะสามารถวางแผน ดำเนินการและแก้ปัญหาให้กับองค์กร สามารถที่จะนำองค์กรให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้วางเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการที่ดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยกรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็น พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสได้รับประสบการณ์ความชำนาญและทัศนคติใหม่ๆ เปิดโอกาสให้สร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหรือวัตถุประสงค์ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรจึงได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับให้มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมาย และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งหลักสูตรได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)หลักสูตรแกน ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้ผู้รับการฝึกอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 2)หลักสูตรเฉพาะ เป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ มักจัดเป็นช่วงๆ 
 
รายละเอียดหลักสูตร โปรดคลิก
เมนูและหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ :
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวอื่นๆ ในหมวด
คำอวยพรปีใหม่ จาก รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ
เมื่อ: 5 มกราคม 2553 13:32:32 น.
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2552 09:15:54 น.
โดย: สุภาพร ไชยน้อย
ประกาศสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่3 /2552)
เมื่อ: 8 ตุลาคม 2552 09:14:17 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งต่างๆ สังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อ: 8 ตุลาคม 2552 09:14:47 น.
โดย: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง นักบริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบช.)มข.
เมื่อ: 15 กันยายน 2552 16:36:37 น.
โดย: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>


:: ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ::