27 เมษายน 2558, 00:09:13

ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2554  (อ่าน 3707 ครั้ง)

ออฟไลน์ พัทธนันท์ คำจันทา

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 3
  • จิตพิสัย +0/-0
โครงการ : ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ปี พ.ศ. 2554
                                                       ------------------------

1. หลักการและเหตุผล
         ทรัพยากรบุคคล นับว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้การที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับรู้ในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สิทธิสวัสดิการ ความก้าวหน้าตลอดจนการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับอย่างถูกต้องเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  และที่สำคัญยิ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน จะต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดผลในการต่อสัญญา/ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน/ความมั่นคงในอาชีพและเป็นเครือข่ายระหว่างคณะ/หน่วยงาน

2.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
2.1 เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรอบกฎระเบียบที่ควรรู้ในระบบพนักงาน
2.2 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่มีความเข้าใจทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน และสายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ที่สำคัญยิ่งการนำเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าที่พึงจะได้จากทางราชการ
2.5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่และการทำงานเป็นทีมเป็นเครือข่ายในการประสานงานระดับคณะ/หน่วยงาน ที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิธีการดำเนินการ/กิจกรรม
บรรยายและอภิปราย ดังหัวข้อต่อไปนี้
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มข.
-โอกาสและความก้าวหน้า สิทธิสวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
กิจกรรม/ฝึกปฏิบัติ
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

4. วิทยากร
วิทยากร โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย  ศรีสำราญ   และทีมงาน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และทีม

5. กลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไข
1.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสายผู้สอน ที่ยังไม่เคยเข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย  จำนวนประมาณ 280  คน
2.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มารายตัวและมีคำสั่งจ้างตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 28 ก.พ. 2554
3.ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตลอดหลักสูตร 100%

6. วันเวลาและสถานที่
วันที่ 7  เมษายน 2554  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
2.กองการเจ้าหน้าที่

8. งบประมาณ
โดยใช้เงินรายได้ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

----------------------------     
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำปี  2554
วันพฤหัสบดีที่  7   เมษายน  2554 
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-----------------------------------------------
เวลา 08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียนและรับเอกสาร
เวลา 09.00 - 10.00 น.              พิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่/บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามมติ
                                           สภามหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 -2558 โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 10.00 - 11.00 น.              บรรยาย  เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายแผน
                                           และพัฒนาบุคลากร
เวลา 11.00 - 12.00 น.              บรรยาย เรื่อง โอกาสและ ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ผู้อำนวยการกองการ
                                           เจ้าหน้าที่ และทีมงาน
เวลา 13.00 - 15.30 น.           กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย โดย ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ และทีม
เวลา 15.45 น.-17.30 น.         - อธิการบดีกล่าวต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
                                           - บายศรีสู่ขวัญ (อธิการบดีจุดเทียนชัยที่พานบายศรี)   
                                           - ผู้บริหาร อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก 
                                             ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติผูกข้อมือพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554
                                           - ร่วมรับประทานอาหาร

------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ   
1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคเช้า  เวลา  10.30  น.  และภาคบ่าย เวลา  14.30 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
3. รับประทานอาหารเย็น (Cocktail)  เวลา 16.30 – 17.30 น.

รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ


      

ออฟไลน์ พัทธนันท์ คำจันทา

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 3
  • จิตพิสัย +0/-0
ผลการประเมินความพึงพอใจ