วิสัยทัศน์


" กองการเจ้าหน้าที่เป็นองค์กรที่เป็นเลิศการให้บริการ
  และบริหารทรัพยากรบุคคลและเป็นองค์กรแห่งความสุข "

พันธกิจ


" ให้บริการทรัพยากรบุคคลที่เน้นความรวดเร็ว ถูกต้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุณธรรม รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี "

วัฒนธรรมองค์กร


" 1) มีจิตสำนึกการให้บริการที่ดี และให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ
2) มีความตื่นตัว กระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3) มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นและทุ่มเทการทำงานในหน้าที่
4) มีการสร้างขวัญกำลังใจและมีความเอื้ออาทรต่อกัน ของบุคลากร

ค่านิยม


" ให้บริการทรัพยากรบุคคลที่เน้นความรวดเร็ว ถูกต้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุณธรรม รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

img


img


สัมมนา "การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มข."
ประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่
สัมมนา "การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มข."
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มข. ครั้งที่ 12/53
ประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่
ถ่ายรูปรวมกับรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ